fbpx
 1. Een ieder die deelneemt aan de door BBQ-Betuwe aangeboden diensten wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Wanneer er een boeking geplaatst wordt, dan wordt de voorwaarde automatisch geaccepteerd.
 2. De persoon die tekent als zijnde kapitein van de boot, is verantwoordelijk voor de aangebrachte passagiers en beschik over een geldig ID waarop duidelijk is dat de “kapitein” 18 jaar of ouder is.
 3.  BBQ-Betuwe behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
 4. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met BBQ-Betuwe zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBQ-Betuwe geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 5. BBQ-Betuwe de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 6. Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. BBQ-Betuwe de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.
 7. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 8. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te verplaatsen. Het is niet mogelijk om te annuleren. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 24 uur voor de afspraak wil verplaatsen, dan moet er voor het vlees betaald worden. Voor een standaard, vegetarisch of halal arrangement is dit €19,99 per persoon. Voor deluxe €29,98 per persoon en voor vis €24,98 per persoon.
 9. Indien er *slecht weer* verwacht word tijdens uw reservering gelden dezelfde voorwaarden als in artikel 8. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het weer.
 10. Indien u meer dan 30 minuten te laat arriveert of binnen 8 uur voor uw gereserveerde tijd annuleert, wordt uw reservering als ‘no-show’ beschouwd.
  1. Een uitzondering op te laat annuleren wordt alleen gemaakt bij een grote kans op onweer. De annulering wordt dan behandeld zoals aangegeven in artikel 8.
  2. Bij een no-show is er geen recht op compensatie.
  3. Het arrangement kan binnen 24 uur opgehaald worden.
 11. BBQ-Betuwe behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
 12. BBQ-Betuwe behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen als je meer dan 15 minuten later terugkomt dan de afgesproken eindtijd.
  1. Deze kosten worden berekend in blokken van 15 minuten, beginnend na de eerste 15 minuten te laat.
  2. Het tarief bedraagt €25,- per blok van 15 minuten
  3. Als je 5 minuten of langer over een blok van 15 minuten heen bent, zal BBQ-Betuwe dit afronden naar het volgende blok van 15 minuten.
  4. Deze kosten dienen per direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan via een van de mogelijke betaalmethodes.
 13. Alle kosten welke door BBQ-Betuwe worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 14. BBQ-Betuwe heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
  1. onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;
  2. haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
  3. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van BBQ-Betuwe afkomstige schriftelijke verklaring;
  4. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van BBQ-Betuwe afkomstige schriftelijke verklaring.
  5. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
  6. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan BBQ-Betuwe te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
 15. Opdrachtgever zal BBQ-Betuwe steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken
 16. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van BBQ-Betuwe is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens BBQ-Betuwe voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van BBQ-Betuwe  leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 17. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) BBQ-Betuwe onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door BBQ-Betuwe zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.
 18. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.
 19. BBQ-Betuwe is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
 20. In alle gevallen waarin BBQ-Betuwe gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door BBQ-Betuwe aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
 21. In gevallen waarin de wederpartij een verkeersregel en/of de wet heeft overtreden, is de sanctie of boete voor de wederpartij. In dergelijke gevallen word de wederpartij altijd aansprakelijk gesteld.
 22. BBQ-Betuwe sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor BBQ-Betuwe op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die BBQ-Betuwe bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
 23. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
 24. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van BBQ-Betuwe door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van BBQ-Betuwe alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.
 25. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten één of meerdere personen 100% nuchter zijn. Alleen deze persoon of personen kunnen zich registreren als kapitein van de boot bij BBQ-Betuwe voordat de vaartocht mag beginnen.
 26. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft BBQ-Betuwe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
 27. Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door BBQ-Betuwe aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde BBQ-Betuwe.